Maturitní obor

Čtyřleté gymnázium

Získáš široké všeobecné vzdělání, které se formou volitelných předmětů vyhraňuje v humanitní nebo přírodovědnou větev.

Kód oboru
79-41-K/41
Forma studia
denní studium
Délka studia
4 roky
Stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přijímací zkoušky
jednotná přijímací zkouška

Co říkají naši absolventi

Pro koho je obor určen?


„Maturitní obor je určen pro žáky 9. tříd základních škol, kteří se chtějí dále vzdělávat a chystají se po absolvování střední školy dále rozvíjet na některém z vyšších stupňů vzdělávání. Gymnázium je nejlepší možnou přípravou na vysokoškolské studium přírodovědných, technických i humanitních oborů.“

Na co mě studium připraví?


„Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které výrazně převyšují požadavky na střední vzdělání v oblastech, jež si zvolí formou volitelných předmětů během studia. Jsou tak připraveni ke studiu na VŠ dle svého výběru.“

Výuka cizího jazyka


„Každý žák je schopen komunikovat ve dvou cizích jazycích. Prvním je jazyk anglický, hlavní cizí jazyk, který je povinný pro všechny studenty. Výběr dalšího cizího jazyka je realizovaný dle zájmu studenta a možností školy.“

Co dále potřebuješ vědět?

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2023/2024

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2023/2024

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 1

Přijímací zkoušky: Jednotná přijímací zkouška (stanovuje MŠMT) – písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Termín odevzdání přihlášky: do 8. 6. 2023
Přijímací zkoušky: Písemná přijímací zkouška se nekoná, uchazeč předloží Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou.

Školní přijímací zkouška není stanovena.

Všeobecná ustanovení

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách, které se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů. Dále pak nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Ředitelka školy hodnotí výsledky přijímacího řízení podle:

Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání na ZŠ (max. 60 bodů)

a) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání na ZŠ (max. 60 bodů)
Průměr známek ze všech předmětů za první pololetí 9. ročníku na ZŠ. Do průměru známek se nezapočítává známka z chování a nepovinných předmětů. Průměrný prospěch se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

60 bodů ...... průměrný prospěch 1,00
55 bodů ................................. do 1,15
50 bodů.................................. do 1,25
45 bodů.................................. do 1,35
40 bodů.................................. do 1,45
35 bodů.................................. do 1,55
30 bodů.................................. do 1,65
25 bodů.................................. do 1,75

b) výsledek hodnocení jednotné přijímací zkoušky dle Výpisu výsledků didaktických testů JPZ hodnocené Cermatem (max. 100 bodů)

 • Výsledek testu z českého jazyka, maximální bodový zisk je 50 bodů.
 • Výsledek testu z matematiky, maximální bodový zisk je 50 bodů
 • U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doložil k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky.
 • Podíl hodnocení jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem je 62,5 %.
 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách dle §20 odst. 4 školského zákona promíjí na základě žádosti přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Ředitel školy pak ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání vytvoří pořadí těchto uchazečů na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek z testu Českého jazyka a literatury.
 • Ředitel školy vytvoří redukované pořadí všech uchazečů dle kritéria a) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání na ZŠ a na základě hodnocení zpřístupněného Cermatem, který zašle lepší výsledek bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů. Uchazeče, který nekonal zkoušku z Českého jazyka a literatury, zařadí do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií na shodné místo s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

 

Pořadí uchazečů:

 • Pořadí přijatých uchazečů určuje celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení (max. 160). Všechny výsledky se uvádějí v celých číslech.
 • Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení u přijímacích zkoušek.
 • Při rovnosti bodů bude rozhodovat vyšší úspěšnost v jednom z jednotných testů – matematika a její aplikace.

Není požadována zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímacího řízení

 • Uchazeči o studium v denní formě vzdělávání podávají přihlášku ředitelce střední školy do 8. června 2023 pro první kolo přijímacího řízení.
 • Ředitelka školy přidělí každému uchazeči registrační číslo, které zašle písemně v „Pozvánce k jednotné přijímací zkoušce“ na adresu uchazeče.
 • Ředitelka školy zveřejní pod registračním číslem „Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení“ a „Seznam přijatých uchazečů“ nejdříve 9. června 2023.
 • Zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů nebo nepřijatým uchazečům odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 9. června 2023.
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. oznámení rozhodnutí.

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Ředitelka střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy www.gymsosrym.cz výsledky přijímacího řízení:

 • „Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení“ a to pod
  registračním číslem
 • Kritéria přijímacího řízení
 • „Seznam přijatých uchazečů“ v přijímacím řízení (rozhodnutí o přijetí se již nezasílá poštou) s bodovým ohodnocením.
 • Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí a odvolání proti nepřijetí

Možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí a odvolání proti nepřijetí

Nahlížení do spisu a možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí

 • Účastníci přijímacího řízení a jejich zákonní zástupci se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a pořadí uchazečů před jejím vydáním dle ustanovení §36 odst. 3 správního řádu dne 9. 6. 2023 v době od 10.00 do 12.00 hodin.
 • Účastníci přijímacího řízení a jejich zákonní zástupci mají právo nahlížet do spisu dle ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu. Nahlížení do spisu je možné v době od 7.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy, a to vždy v pracovní dny.

Odvolání proti nepřijetí

 • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí o nepřijetí písemně.
 • Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí a to prostřednictvím ředitele střední školy ke krajskému úřadu. Odvolání nelze zasílat přímo na krajský úřad, musí být vždy podstoupeno řediteli střední školy.

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×