GDPR a cookies

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 34, Rýmařov, 601331 řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů: 

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
 • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“);
 • a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti https://www.gymsosrym.cz/ („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

Co jsou osobní údaje

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).
 

Jaké osobní údaje společnost zpracovává


Společnost o Vás může shromažďovat následující Osobní údaje:

Osobní údaje, které Společnosti sami sdělíte
Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které Společnosti sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete Společnosti poskytnout také [při soutěžích], [vložením recenze produktu či služby], [rezervací místa na školení] či [zasláním obecného dotazu]. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě apod.
 
Výše uvedené Osobní údaje bude Společnost zpracovávat za účelem:

 • poskytnutí služby, produktu či informace, o kterou jste projevili zájem;
 • v případě, že jste stávající zákazník také k poskytnutí informací o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu;
 • pokud jste nový zákazník, bude Vám Společnost zasílat obchodní sdělení a nabídky produktů a služeb pouze v případě, že jste k tomu Společnosti dali výslovný souhlas; posouzení a vyhodnocení Vaší žádosti o pracovní pozici.
   

Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje sama

Při návštěvě našich Webových stránek může Společnost shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Jedná se o cookies nezbytné pro technické ukládání (tzv. technická cookies). Další ukládání cookies ze strany Společnosti vyžadují aktivní souhlas tzv. opt-in. Tento souhlas je také nutné po 13ti kalendářních měsících obnovit. Tyto typy cookies jsou popsány níže.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás Společnost získá mohou být předávány [v rámci skupiny [●], tj. propojeným osobám Společnosti;] a třetím osobám („Zpracovatelé“), které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). Společnost předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

 • externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti;
 • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
  poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Společností;
 • správci Webových stránek.

Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření. Mezi tato opatření patří:

 • organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji;
 • a technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.  

Délka uchovávání osobních údajů

Společnost Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro Společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Společnost uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů Společnost tyto Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

Cookies

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („Cookies“), které jsou odesílány ze serveru Společnosti do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Společnosti.
Společnost využívá následujících druhů Cookies:

 • Technické Cookies, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit;
 • Analytické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku;
 • Marketingové Cookies, které umožňují sbírat analytická data o uživatelích a zobrazení cílené reklamy

Cookies prvního druhu jsou spuštěny automaticky bez nutného souhlasu návštěvníka webu, ostatní typy (2,3) vyžadují aktivní souhlas, případně možnost zvolit, jaký typ cookies návštěvník povolí - tzv. opt-in režim správy cookies dle právní úpravy cookies § 89 odst. novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vycházející z evropské směrnice ePrivacy.

Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), soužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky. Tento aktivní souhlas lze udělit také selektivně - a to prostřednictvím nastavení v cookies liště. 
 
Tyto osobní údaje, získané na základě aktivního souhlasu (opt-in), Společnost využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. 

Cookies je i nadále možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé technické Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

 

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů Společností Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručená práva:

 • právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 • právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Společností zpracovávány;
 • právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 • právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování Osobních údajů;
 • právo získat Osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 • právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@gymsosrym.cz.

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 34
Rýmařov, 601331

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.

Informace o zpracování osobních údajů

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí společnost Moore Advisory CZ s.r.o., Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 09692142

Kontakt:

název: Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
telefon: 734 647 701

Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat. Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali tohoto e-mailu.

Čestné prohlášení COVID

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

 

Testování tělesné zdatnosti žáků GDPR

Testování tělesné zdatnosti žáků GDPR.pdf

Vnitřní oznamovací systém

Úvodní ustanovení

Příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice") upravuje pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a vnitřního oznamovacího systému .Účelem této vnitřní směrnice je předcházet některým protiprávním jednáním, zajistit ochranu oznamovatelů těchto protiprávních jednání a některých dalších osob před odvetnými opatřeními. Zajistit efektivní fungování vnitřního oznamovacího systému, přijímání oznámení o protiprávním jednání, nakládání s nimi, ochrana totožnosti oznamovatele, ochrana informací uvedených v oznámení a komunikace s oznamovatelem.


Obecné zásady

Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán dochází k protiprávnímu jednání, či jinému porušování povinností v rámci zákona, má možnost oznámit takové jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření.


Oznamovací systém

Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS), to je zaměstnavatelem zřízený interní informační kanál určený k podání oznámení. Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení do e-mailové schránky, na adresu zaměstnavatele, telefonicky a osobně.


Příslušná osoba ke komunikaci

Jiřina Mišáková
E-mail: misakova@gymsosrym.cz, telefon: 554 721 150
Adresa doručení: Sokolovská 466/34, 795 01 Rýmařov
Datová schránka: mm9fxgx

Místo jednání oznamovatele a příslušné osoby je samostatná kancelář v budově gymnázia Sokolovská 466/34 v pracovní době od 7.30 – 15.00 hodin.


Způsoby oznamování

Písemně – dopisem na adresu doručení v uzavřené obálce NEOTVÍRAT - WHISTLEBLOWING, e-mailem příslušné osobě, datovou schránkou

Ústně – telefonicky na výše uvedené telefonní číslo po ověření, že komunikace je s příslušnou osobou,

Osobně – v odpovídající době v kanceláři školy


Obsah oznámení

 • Jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
 • Shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa

Ochrana oznamovatelů

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

 • samostatně výdělečnou činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • správu svěřenského fondu,
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.


Závěrečná ustanovení

Vnitřní oznamovací systém je u Gymnázia a Střední odborné školy, Rýmařov, příspěvková organizace zaveden od 1. 8. 2023.

×