Maturitní obor

Osmileté gymnázium

Vyzkoušíš si práci v laboratoři, připravíme tě na přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a dalších předmětů.

Kód oboru
79-41-K/81
Forma studia
denní studium
Délka studia
8 let
Stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přijímací zkoušky
jednotná přijímací zkouška

Co říkají naši absolventi

Pro koho je obor určen?


„Obor je určen pro nadané žáky 5. tříd základních škol, kteří mají studijní předpoklady a chtějí efektivně využít poslední čtyři roky základního vzdělávání v kolektivu podobně smýšlejících spolužáků.“

Na co mě studium připraví?


„Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které výrazně převyšují požadavky na střední vzdělání v oblastech, jež si zvolí formou volitelných předmětů během studia. Jsou tak připraveni ke studiu na VŠ dle svého výběru.“

Vyučovaná cizího jazyka?


„Každý žák je schopen komunikovat ve dvou cizích jazycích. Prvním je jazyk anglický, hlavní cizí jazyk, který je povinný pro všechny studenty. Výběr dalšího cizího jazyka je realizovaný dle zájmu studenta a možností školy.“

Co dále potřebuješ vědět?

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2023/2024

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2023/2024

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 24

Přijímací zkoušky: Jednotná přijímací zkouška (stanovuje MŠMT) – písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze  vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Termíny přijímacího řízení: první termín 17. dubna 2023,
druhý termín 18. dubna 2023

Všeobecná ustanovení

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách, které se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů. Dále pak nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Ředitelka školy hodnotí výsledky přijímacího řízení podle:

hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání na ZŠ (max. 40 bodů)

Průměr známek ze všech předmětů za první pololetí 5. ročníku na ZŠ , Do průměru známek se nezapočítává známka z chování a nepovinných předmětů. Průměrný prospěch se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.
40 bodů ....... průměrný prospěch 1,00
35 bodů .................................. do 1,15
30 bodů ................................... do 1,25
25 bodů ................................... do 1,35
20 bodů ................................... do 1,45
15 bodů ................................... do 1,56
10 bodů ................................... do 1,67
  5 bodů ................................... do 1,78

Výsledek hodnocení jednotné přijímací zkoušky (max. 100 bodů)

 • Výsledek testu z českého jazyka, maximální bodový zisk je 50 bodů.

 • Výsledek testu z matematiky, maximální bodový zisk je 50 bodů.

 • Hranice úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce podle § 60 d odst. 2 školského zákona je získání minimálně 6 bodů v testu z Českého jazyka a literatury a získání minimálně 6 bodů v testu z Matematiky a její aplikace.

 • Podíl hodnocení jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem je 71,4 %.

 • U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doložil k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky.

 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách dle §20 odst. 4 školského zákona promíjí na základě žádosti přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Ředitel školy pak ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání vytvoří pořadí těchto uchazečů na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek z testu Českého jazyka a literatury.

 • Ředitel školy vytvoří redukované pořadí všech uchazečů dle kritéria a) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání na ZŠ a na základě hodnocení zpřístupněného Cermatem, který zašle lepší výsledek bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů. Uchazeče, který nekonal zkoušku z Českého jazyka a literatury, zařadí do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií na shodné místo s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

Pořadí uchazečů

 • Pořadí přijatých uchazečů určuje celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení (max. 140). Všechny výsledky se uvádějí v celých číslech.
 • Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.
 • Při rovnosti bodů bude rozhodovat vyšší úspěšnost v jednom z jednotlivých testů – matematika a její aplikace

Není požadována zdravotní způsobilost potvrzená lékařem.

Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímacího řízení

 • Uchazeči o studium ve vzdělávacím oboru denní formy vzdělávání podávají přihlášku ředitelce střední školy do 1. března 2023 pro první kolo přijímacího řízení.
 • Ředitelka školy přidělí každému uchazeči registrační číslo, které zašle písemně v „Pozvánce k jednotné přijímací zkoušce“ na adresu uchazeče.
 • Ředitelka školy zveřejní pod registračním číslem „Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení“ a „Seznam přijatých uchazečů“ nejdříve 28. dubna 2023.
 • Zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů nebo nepřijatým uchazečům odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 28. dubna 2023.
 • Uchazeč obdrží zápisový lístek ve své základní škole.
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Ředitelka střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy výsledky
přijímacího řízení:

 • „Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení“ a to pod registračním číslem

 • Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

 • Kritéria přijímacího řízení

 • „Seznam přijatých uchazečů“ v prvním kole přijímacího řízení (rozhodnutí o přijetí se již nezasílá poštou) s bodovým ohodnocením.

 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí a odvolání proti nepřijetí

Možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí a odvolání proti nepřijetí

Nahlížení do spisu a možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí

 • Účastníci přijímacího řízení a jejich zákonní zástupci se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a pořadí uchazečů před jejím vydáním dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dne 28. 4. 2023 v době od 13.00 do 16.00 hodin.
 • Účastníci přijímacího řízení a jejich zákonní zástupci mají právo nahlížet do spisu dle ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu. Nahlížení do spisu je možné v době od 7.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy, a to vždy v pracovní dny.

Odvolání proti nepřijetí

 • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí o nepřijetí písemně.
 • Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí a to prostřednictvím ředitele střední školy ke krajskému úřadu. Odvolání nelze zasílat přímo na krajský úřad, musí být vždy podstoupeno řediteli střední školy.

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×