Maturitní obor

Osmileté gymnázium

Vyzkoušíš si práci v laboratoři, připravíme tě na přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a dalších předmětů.

Kód oboru
79-41-K/81
Forma studia
denní studium
Délka studia
8 let
Stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přijímací zkoušky
jednotná přijímací zkouška

Co říkají naši absolventi

Pro koho je obor určen?


„Obor je určen pro nadané žáky 5. tříd základních škol, kteří mají studijní předpoklady a chtějí efektivně využít poslední čtyři roky základního vzdělávání v kolektivu podobně smýšlejících spolužáků.“

Na co mě studium připraví?


„Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které výrazně převyšují požadavky na střední vzdělání v oblastech, jež si zvolí formou volitelných předmětů během studia. Jsou tak připraveni ke studiu na VŠ dle svého výběru.“

Vyučovaná cizího jazyka?


„Každý žák je schopen komunikovat ve dvou cizích jazycích. Prvním je jazyk anglický, hlavní cizí jazyk, který je povinný pro všechny studenty. Výběr dalšího cizího jazyka je realizovaný dle zájmu studenta a možností školy.“

Co dále potřebuješ vědět?

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Ředitelka školy hodnotí výsledky přijímacího řízení podle:

Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání na ZŠ (max. 40 bodů)

Průměr známek ze všech předmětů za první pololetí 5. ročníku na ZŠ
40 bodů ....... průměrný prospěch 1,00
35 bodů .................................. do 1,15
30 bodů ................................... do 1,25
25 bodů ................................... do 1,35
20 bodů ................................... do 1,45
15 bodů ................................... do 1,56
10 bodů ................................... do 1,67
5 bodů ................................... do 1,78

Výsledek hodnocení jednotné přijímací zkoušky (max. 100 bodů)

 • Výsledek testu z českého jazyka, maximální bodový zisk je 50 bodů.
 • Výsledek testu z matematiky, maximální bodový zisk je 50 bodů.
 • Hranice úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce podle § 60d odst. 2 školského zákona je získání minimálně 6 bodů v testu z Českého jazyka a literatury a získání minimálně 6 bodů v testu z Matematiky a její aplikace.
 • Podíl hodnocení jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem je 71,4 %.
 • U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doložil k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky.

Pořadí uchazečů

 • Pořadí přijatých uchazečů určuje celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení (max. 140). Všechny výsledky se uvádějí v celých číslech.
 • Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.
 • Při rovnosti bodů bude rozhodovat vyšší úspěšnost v jednom z jednotlivých testů – matematika a její aplikace.

Není požadována zdravotní způsobilost potvrzená lékařem.

Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímacího řízení

 • Uchazeči o studium ve vzdělávacím oboru denní formy vzdělávání podávají přihlášku ředitelce střední školy do 1. března 2021 pro první kolo přijímacího řízení.
 • Ředitelka školy přidělí každému uchazeči registrační číslo, které zašle písemně v „Pozvánce k jednotné přijímací zkoušce“ na adresu uchazeče.
 • Ředitelka školy zveřejní pod registračním číslem „Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení“ a „Seznam přijatých uchazečů“ nejdříve 29. dubna 2021.
 • Zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů nebo nepřijatým uchazečům odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 30. dubna 2021.
 • Uchazeč obdrží zápisový lístek ve své základní škole.
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Zveřejňování  výsledků přijímacího řízení

Ředitelka střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy výsledky přijímacího řízení:

 • „Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení“ a to pod registračním číslem
 • Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
 • Kritéria přijímacího řízení
 • „Seznam přijatých uchazečů“ v prvním kole přijímacího řízení (rozhodnutí o přijetí se již nezasílá poštou) s bodovým ohodnocením.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí a odvolání proti nepřijetí

Možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí a odvolání proti nepřijetí

Nahlížení do spisu a možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí

 • Účastníci přijímacího řízení a jejich zákonní zástupci se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a pořadí uchazečů před jejím vydáním dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dne 29. 4. 2021 v době od 8.00 do 12.00 hodin.
 • Účastníci přijímacího řízení a jejich zákonní zástupci mají právo nahlížet do spisu dle ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu. Nahlížení do spisu je možné v době od 8.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy, a to vždy v pracovní dny.

Odvolání proti nepřijetí

 • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí o nepřijetí písemně.
 • Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí a to prostřednictvím ředitele střední školy ke krajskému úřadu. Odvolání nelze zasílat přímo na krajský úřad, musí být vždy podstoupeno řediteli střední školy.

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×