Maturitní zkoušky

Přihlašování k maturitní zkoušce:

Přihlášku k MZ žák odevzdá v tištěné podobě do 1. 12. 2021 na předepsaném formuláři. Formulář si žáci vyzvednou u zástupce ředitelky nebo vytisknou z elektronického dokumentu. K přihlášce přiloží (podle ods. 2 písm.g) doporučení školního poradenského zařízení.

Škola předá žákovi potvrzený výpis přihlášky nejpozději do 15. prosince. Žák již nepodepisuje správnost údajů. Pokud údaje nejsou správné, zašle do 5 dnů škole opravený výpis.

 

Termíny:

 • Odevzdání přihlášky do 1. prosince 2021
 • Obdržení výpisu přihlášky do 15. prosince 2021

Společná část maturitní zkoušky

Platí pro všechny obory vzdělávání.

Povinný didaktický test z českého jazyka a literatury (test trvá 75 minut)

 

Volitelný didaktický test:

- z cizího jazyka – anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk (test trvá 100 minut)

- nebo z matematiky (test trvá 120 minut)

Nepovinný didaktický test:

- cizí jazyk

- matematika

- matematika rozšiřující

 

Hodnocení didaktického testu je uspěl/neuspěl.

Žák se může přihlásit nejvýše ke dvěma nepovinným zkouškám společné části.

Profilová část maturitní zkoušky

Informace k profilové části maturitních zkoušek

Informace k profilové části maturitních zkoušek

Platí zvlášť pro každý obor vzdělávání.

 

Třída 4.B oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Třída 4.B oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a dalších 2 povinných zkoušek.

Písemná práce je povinná v maturitním předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk.

1. profilová zkouška

Povinná písemná práce z českého jazyka a literatury
Povinná ústní zkouška z českého jazyka a literatury

2. profilová zkouška

Pokud si žák zvolil ve společné části cizí jazyk, je povinná písemná práce a ústní zkouška z tohoto zvoleného cizího jazyka.

Nabídka volby cizího jazyka:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Ruský jazyk

3. a 4. profilová zkouška

Nabídka volby maturitních předmětů:

 • Matematika
 • Cizí jazyk (jiný, než si žák zvolil ve společné části)
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Biologie
 • Fyzika
 • Chemie
 • Výtvarná výchova
 • Informatika a výpočetní technika

Pokud si žák zvolil ve společné části matematiku, musí si v profilové části zvolit jednu zkoušku z cizího jazyka a může v profilové části volit ústní zkoušku z matematiky.

Jednu zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Forma maturitní zkoušky:

ústní zkouška

 • před zkušební maturitní komisí

písemná práce

 • Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 120 minut. Rozsah textu písemné práce je stanoven minimálně na 300 slov.
 • Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 120 minut. Rozsah textu písemné práce je stanoven minimálně na 210 slov.

Nabídka nepovinných maturitních zkoušek:

Nepovinné zkoušky mají stejnou nabídku vyjma těch, které byly vybrány jako povinné. Žák si může zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky.

Třída 4MAS oboru vzdělávání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

Třída 4MAS oboru vzdělávání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a dalších 2 povinných zkoušek.

Písemná práce je povinná v maturitním předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk.

Součástí maturitních zkoušek je praktická zkouška.

1. profilová zkouška

Povinná písemná práce z českého jazyka a literatury
Povinná ústní zkouška z českého jazyka a literatury

2. profilová zkouška

Pokud si žák zvolil ve společné části cizí jazyk, je povinná písemná práce a ústní zkouška z tohoto zvoleného cizího jazyka.

Nabídka volby cizího jazyka:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

3. profilová zkouška

 • Blok zdravotnických předmětů

4. profilová zkouška:

 • Blok masérských, lázeňských a wellness služeb

Nabídka nepovinných maturitních zkoušek:
Nepovinné zkoušky mají stejnou nabídku vyjma těch, které byly vybrány jako povinné. Žák si může zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky.

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Matematika

Forma maturitní zkoušky:

ústní zkouška

 • před zkušební maturitní komisí

písemná práce

 • Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 120 minut. Rozsah textu písemné práce je stanoven minimálně na 300 slov.
 • Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 120 minut. Rozsah textu písemné práce je stanoven minimálně na 210 slov.

praktická zkouška

 • Praktická zkouška se koná v rozsahu jednoho dne. Obsahem zkoušky jsou praktické činnosti z odborných předmětů.
×