Maturitní zkoušky

Termíny maturitních zkoušek

Didaktické testy MZ na spádových školách - Šumperk (MAS)
4. 9. 2023 – 5. 9. 2023
Podzimní opravné MZ - ústní (8.A)
7. 9. 2023
Podzimní opravné MZ - Písemné Aj (4MAS)
12. 9. 2023
Podzimní opravné MZ - ústní (4MAS)
13. 9. 2023
Odevzdání přihlášek k MZ (8.A)
1. 12. 2023
MZ písemná práce z Čj
8. 4. 2024
MZ písemná práce z cizích jazyků
9. 4. 2024 – 10. 4. 2024
Společná část MZ – didaktické testy
2. 5. 2024 – 5. 5. 2024
Ústní maturitní zkoušky
20. 5. 2024 – 24. 5. 2024

Společná část maturitní zkoušky

Platí pro všechny obory vzdělávání.

Povinný didaktický test z českého jazyka a literatury (test trvá 85 minut)

 

Volitelný didaktický test:

- z cizího jazyka – anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk (test trvá 110 minut)

- nebo z matematiky (test trvá 135 minut)

Nepovinný didaktický test:

- cizí jazyk

- matematika

- matematika rozšiřující

 

Hodnocení didaktického testu je uspěl/neuspěl.

Žák se může přihlásit nejvýše ke dvěma nepovinným zkouškám společné části.

Profilová část maturitní zkoušky

Informace k profilové části maturitních zkoušek

Informace k profilové části maturitních zkoušek

Platí zvlášť pro každý obor vzdělávání.

 

Třída 8.A oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Třída 8.A oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a dalších 2 povinných zkoušek.

Písemná práce je povinná v maturitním předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk.

1. profilová zkouška

Povinná písemná práce z českého jazyka a literatury
Povinná ústní zkouška z českého jazyka a literatury

2. profilová zkouška

Pokud si žák zvolil ve společné části cizí jazyk, je povinná písemná práce a ústní zkouška z tohoto zvoleného cizího jazyka.

Nabídka volby cizího jazyka:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Ruský jazyk

3. a 4. profilová zkouška

Nabídka volby maturitních předmětů:

 • Matematika
 • Cizí jazyk (jiný, než si žák zvolil ve společné části)
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Biologie
 • Fyzika
 • Chemie
 • Výtvarná výchova
 • Informatika a výpočetní technika

Pokud si žák zvolil ve společné části matematiku, musí si v profilové části zvolit jednu zkoušku z cizího jazyka a může v profilové části volit ústní zkoušku z matematiky.

Jednu zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Forma maturitní zkoušky:

ústní zkouška

 • před zkušební maturitní komisí

písemná práce

 • Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 120 minut. Rozsah textu písemné práce je stanoven minimálně na 300 slov.
 • Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 120 minut. Rozsah textu písemné práce je stanoven minimálně na 210 slov.

Nabídka nepovinných maturitních zkoušek:

Nepovinné zkoušky mají stejnou nabídku vyjma těch, které byly vybrány jako povinné. Žák si může zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky.

Třída 4MAS oboru vzdělávání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

Třída 4MAS oboru vzdělávání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a dalších 2 povinných zkoušek.

Písemná práce je povinná v maturitním předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk.

Součástí maturitních zkoušek je praktická zkouška.

1. profilová zkouška

Povinná písemná práce z českého jazyka a literatury
Povinná ústní zkouška z českého jazyka a literatury

2. profilová zkouška

Pokud si žák zvolil ve společné části cizí jazyk, je povinná písemná práce a ústní zkouška z tohoto zvoleného cizího jazyka.

Nabídka volby cizího jazyka:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

3. profilová zkouška

 • Blok zdravotnických předmětů

4. profilová zkouška:

 • Blok masérských, lázeňských a wellness služeb

Nabídka nepovinných maturitních zkoušek:
Nepovinné zkoušky mají stejnou nabídku vyjma těch, které byly vybrány jako povinné. Žák si může zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky.

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Matematika

Forma maturitní zkoušky:

ústní zkouška

 • před zkušební maturitní komisí

písemná práce

 • Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 120 minut. Rozsah textu písemné práce je stanoven minimálně na 300 slov.
 • Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 120 minut. Rozsah textu písemné práce je stanoven minimálně na 210 slov.

praktická zkouška

Způsob hodnocení zkoušek profilové části

Obory gymnaziální: 79-41-K/81, 79-41-K/41 Gymnázium

Obory gymnaziální: 79-41-K/81, 79-41-K/41 Gymnázium

1. Každá zkouška z profilové části je hodnocena zvlášť, v případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, které žák konal ve společné části maturitní zkoušky, tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

2. Hodnocení každé části zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se zohlední v návrhu výsledného hodnocení.

3. Ústní zkouška z ostatních předmětů se skládá pouze z jedné části, kterou je ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, a hodnocení zkoušky je zároveň výsledným hodnocením zkoušky.  

4. Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice:
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 - nedostatečný

5. Pokud žák zkoušku nekonal, v protokolu se uvede slovo „nekonal“; pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka zkouškou podle § 19 a, uvádí se v protokolech slovo „nahrazeno“.

6. Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledku všech zkoušek dle § 26, odst. 2.

7. Dle § 24 odst. 5 oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně výsledek hodnocení zkoušek ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku vykonal.

8. Konání maturitní zkoušky žáků s SVP se řídí doporučením ze ŠPZ.

9. Kritéria hodnocení písemné MZ a ústní MZ z cizího jazyka jsou přílohou - Kriteria_cizi_jazyk.pdf

10. Kritéria hodnocení písemné MZ a ústní MZ z českého jazyka jsou přílohou - Kriteria_cesky_jazyk.pdf

Obor střední odborné školy: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

Obor střední odborné školy: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

1. každá zkouška z profilové části je hodnocena zvlášť, v případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který žák konal ve společné části maturitní zkoušky, tvoří hodnocení písemné práce 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% celkového hodnocení zkušebního předmětu

2. hodnocení každé části zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se zohlední v návrhu výsledného hodnocení

3. kritéria hodnocení písemné MZ a ústní MZ z českého jazyka jsou přílohou - Kriteria_cesky_jazyk.pdf

4. kritéria hodnocení písemné MZ a ústní MZ z cizího jazyka jsou přílohou - Kriteria_cizi_jazyk.pdf

3. ústní zkouška z ostatních předmětů se skládá pouze z jedné části, kterou je ústní zkouška před zkušební maturitní komisí a hodnocení zkoušky je zároveň výsledným hodnocením zkoušky     

4. hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice:
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 - nedostatečný

5. pokud žák zkoušku nekonal, v protokolu se uvede slovo „ nekonal“, pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka zkouškou podle §19a, uvádí se v protokolech slovo „nahrazeno“

6. celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledku všech zkoušek dle § 26, odst.2

7. dle § 24 odst. 5 oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně výsledek hodnocení zkoušek ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku vykonal

8. konání maturitní zkoušky žáků s SVP se řídí doporučením ze ŠPZ

9. hodnocení praktické zkoušky z odborných předmětů se řídí přílohou, maximální počet bodů za hodnocení praktické zkoušky je 60 bodů.

10. stupnice hodnocení praktické zkoušky:

 • Výborný 60 - 54 bodů
 • Chvalitebný 53 -4 8 bodů
 • Dobrý 47 - 36 bodů
 • Dostatečný 35 - 30 bodů
 • Nedostatečný 29 - 0 bodů

Obor střední odborné školy: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Obor střední odborné školy: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

1. každá zkouška z profilové části je hodnocena zvlášť, v případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který žák konal ve společné části maturitní zkoušky, tvoří hodnocení písemné práce 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% celkového hodnocení zkušebního předmětu

2. hodnocení každé části zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se zohlední v návrhu výsledného hodnocení

3. ústní zkouška z ostatních předmětů se skládá pouze z jedné části, kterou je ústní zkouška před zkušební maturitní komisí a hodnocení zkoušky je zároveň výsledným hodnocením zkoušky     

4. hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice:
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 - nedostatečný

5. pokud žák zkoušku nekonal, v protokolu se uvede slovo „ nekonal“, pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka zkouškou podle §19a, uvádí se v protokolech slovo „nahrazeno“67/ hodnocení maturitní práce má tři samostatné části, každá část má své bodové ohodnocení

            a) posudek vedoucího práce – 10 bodů

            b) posudek oponenta – 10 bodů

            c) známka u obhajoby maturitní práce – 20 bodů

7. hodnocení se zapisuje do tabulek dle přílohy, maximální celkový počet bodů za hodnocení maturitní práce s obhajobou je 40 bodů.

8. stupnice hodnocení maturitní práce s obhajobou:

 • Výborný 40-36 bodů
 • Chvalitebný 35-32 bodů
 • Dobrý 31-24 bodů
 • Dostatečný 23-20 bodů
 • Nedostatečný 19-0 bodů

9. dle § 24 odst. 5 oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně výsledek hodnocení zkoušek ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku vykonal

10. celkové hodnocení MZ se provádí podle výsledku všech zkoušek dle § 26, odst.2

×