Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Důležité informace

Přihlašování k maturitní zkoušce:

Přihlášku k MZ žák odevzdá v tištěné podobě do 1. 12. 2020 na předepsaném formuláři. Formulář si žáci vyzvednou v kanceláři školy, nebo vytisknou z elektronického dokumentu. K přihlášce přiloží (podle ods.2 písm. g) doporučení školního poradenského zařízení.

Škola předá žákovi potvrzený výpis přihlášky nejpozději do 15. prosince. Žák již nepodepisuje správnost údajů. Pokud údaje nejsou správné, zašle do 5 dnů škole opravený výpis.

Termíny:

 • Odevzdání přihlášky do 1. prosince 2020
 • Obdržení výpisu přihlášky do 15. prosince 2020
 • Didaktické testy v období od 24. do 26. května 2021
 • Profilové zkoušky v období od 1. června do 23. července 2021

Společná část maturitní zkoušky

Informace ke společné části maturitních zkoušek

Informace ke společné části maturitních zkoušek

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. V návaznosti na novelizaci školského zákona a maturitní vyhlášky se zkoušky společné části konají pouze formou didaktických testů a jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku.

Více informací na www.maturita.cermat.cz.

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura je povinným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. V návaznosti na změně školského zákona a maturitní vyhlášky žáci konají tuto zkoušku od školního roku 2020/2021 pouze formou  didaktického testu, přičemž testy jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží známku.

Požadavky na znalosti a dovednosti žáků, které jsou ověřovány didaktickým testem, jsou vymezeny platným katalogem požadavků. Test je vyhodnocován centrálně na základě jednotných kritérií hodnocení, která stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Didaktický test je tvořen různými typy uzavřených úloh (s jednou správnou odpovědí) a otevřenými úlohami se stručnou odpovědí. Testové úlohy mají různou bodovou hodnotu, která je uvedena u každé úlohy v testu. Pro jarní i podzimní zkušební období 2021 je časový limit na zkoušku navýšen z původních 75 minut na 85 minut. 

Cizí jazyk

Cizí jazyk

Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.

Zkoušku z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky nelze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem

Od školního roku 2020/2021 se zkouška z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky koná pouze formou didaktického testu (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná). Testy jsou hodnoceny slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušky z cizího jazyka ve společné části neobdrží známku. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, koná z tohoto cizího jazyka zkoušku i v profilové části.

Matematika

Matematika

Matematika je jedním ze zkušebních předmětů zařazených do společné části maturitní zkoušky. Žák může z tohoto předmětu konat povinnou nebo nepovinnou zkoušku.

Maturitní zkouška z matematiky ve společné části se koná pouze formou didaktického testu. V jarním a podzimním zkušebním období 2021 dochází k navýšení času pro konání zkoušky z původních 120 na 135 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas prodloužen podle zařazení na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Profilová část maturitní zkoušky

Informace k profilové části maturitních zkoušek

Informace k profilové části maturitních zkoušek

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek podle RVP a ŠVP k maturitní zkoušce v jarním a podzimním termínu v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.

 

Třída oktáva oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, třída 4.B oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Třída oktáva oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, třída 4.B oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek.

Písemná práce je povinná v maturitním předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk.

1. profilová zkouška

Povinná písemná práce z českého jazyka a literatury
Povinná ústní zkouška z českého jazyka a literatury

2. profilová zkouška

Pokud si žák zvolil ve společné části cizí jazyk, je povinná písemná práce a ústní zkouška z tohoto zvoleného cizího jazyka.

Nabídka volby cizího jazyka:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Ruský jazyk

3. a 4. profilová zkouška

Nabídka volby maturitních předmětů:

 • Matematika
 • Cizí jazyk (jiný, než si žák zvolil ve společné části)
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Biologie
 • Fyzika
 • Chemie
 • Výtvarná výchova
 • Informatika a výpočetní technika

Pokud si žák zvolil ve společné části matematiku, musí si v profilové části zvolit jednu zkoušku z cizího jazyka a může si v profilové části volit ústní zkoušku z matematiky.
Jednu zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Forma maturitní zkoušky:

Ústní zkouška:

 • Před zkušební maturitní komisí

Písemná práce:

 • Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 120 minut. Rozsah textu písemné práce je stanoven minimálně na 300 slov.
 • Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 120 minut. Rozsah textu písemné práce je stanoven minimálně na 210 slov.

Nabídka nepovinných maturitních zkoušek:

Nepovinné zkoušky mají stejnou nabídku vyjma těch, které byly vybrány jako povinné. Žák si může zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky

Třída 4MAS oboru vzdělávání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

Třída 4MAS oboru vzdělávání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek.

Písemná práce je povinná v maturitním předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk. Součástí maturitních zkoušek je praktická zkouška.

1. profilová zkouška

Povinná písemná práce z českého jazyka a literatury
Povinná ústní zkouška z českého jazyka a literatury

2. profilová zkouška

Pokud si žák zvolil ve společné části cizí jazyk, je povinná písemná práce a ústní zkouška z tohoto zvoleného cizího jazyka.

Nabídka volby cizího jazyka:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

3. profilová zkouška

Blok zdravotnických předmětů

4. profilová zkouška

Jedna zkouška z nabídky:

 • Blok masérských, lázeňských a fitness služeb
 • Blok masérských, lázeňských a wellness služeb

5. profilová zkouška

Praktická zkouška z masérské a lázeňské péče

Forma maturitní zkoušky:

Ústní zkouška:

 • Před zkušební maturitní komisí

Písemná práce:

 • Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 120 minut. Rozsah textu písemné práce je stanoven minimálně na 300 slov.
 • Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 120 minut. Rozsah textu písemné práce je stanoven minimálně na 210 slov.

Praktická zkouška:

 • Praktická zkouška se koná v rozsahu jednoho dne. Obsahem zkoušky jsou praktické činnosti z odborných předmětů

Nabídka nepovinných maturitních zkoušek:

Nepovinné zkoušky mají stejnou nabídku vyjma těch, které byly vybrány jako povinné. Žák si může zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky.

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Matematika

Třída 4VS oboru vzdělávání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Třída 4VS oboru vzdělávání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Maturitní zkouška v profilové části se skládá celkem ze 4 povinných ústních zkoušek. Písemná práce je povinná v maturitním předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk.

Součástí maturitních zkoušek je obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí.

1. profilová zkouška

Povinná písemná práce z českého jazyka a literatury
Povinná ústní zkouška z českého jazyka a literatury

2. profilová zkouška

Pokud si žák zvolil ve společné části cizí jazyk, je povinná písemná práce a ústní zkouška z tohoto zvoleného cizího jazyka.
Pokud si žák zvolil ve společné části matematiku, musí si v profilové části zvolit jednu zkoušku z cizího jazyka a může si v profilové části volit ústní zkoušku z matematiky.

Nabídka volby cizího jazyka:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

3. profilová maturitní zkouška

Veřejná správa

4. profilová zkouška

Jedna zkouška z nabídky:

 • Právo
 • Ekonomický blok (skládá se z předmětů Ekonomika a sociální politika, Veřejné finance a Účetnictví)

5. profilová zkouška

Maturitní práce s obhajobou.

Forma maturitní zkoušky:

Ústní zkouška:

 • Před zkušební maturitní komisí

Písemná práce:

 • Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 120 minut. Rozsah textu písemné práce je stanoven minimálně na 300 slov.
 • Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 120 minut. Rozsah textu písemné práce je stanoven minimálně na 210 slov.

Obhajoba maturitní práce:

 • Maturitní práce z odborných předmětů

Žák si volí jedno téma maturitní práce. Zadání maturitní práce zveřejní ředitel školy i pro opravnou a náhradní zkoušku. Obsahem maturitní práce je soubor odborných předmětů Veřejná správa a Právo.

Nabídka nepovinných maturitních zkoušek:

Nepovinné zkoušky mají stejnou nabídku vyjma těch, které byly vybrány jako povinné. Žák si může zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky.

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Matematika
×