Učební obor

Kuchař - číšník

Naučíme tě k přípravě pokrmů a obsluze, což ti umožní pracovat samostatně v restauracích, závodních jídelnách a jiných zařízeních.

Kód oboru
65-51-H/01
Stupeň vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Délka studia
3 roky
Forma studia
denní studium
Způsob ukončení a certifikace
závěrečná zkouška, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce

Co říkají naši absolventi

Jaké bude mé uplatnění?


„Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař – číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství. Žák se může po absolvování závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do nástavbových studijních oborů pro žáky tříletých učebních oborů, případně po získání maturitní zkoušky pokračovat ve studiu na vysoké škole“

Co dále potřebuješ vědět?

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2021/2022

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2021/2022

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 24
Přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se nekoná

Všeobecná ustanovení

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách, které se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Podmínkou přijetí je prokázání zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle § 60d odst. 2 školského zákona a nařízení vlády č. 211/2010 Sb., pro daný obor vzdělávání. Zdravotní způsobilost je možné stvrdit lékařem přímo na formuláři přihlášky uchazeče (kolonka Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání) nebo doložením formuláře lékaře (např. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání).

Prospěch a chování na ZŠ nebo víceletém gymnáziu

Průměr známek ze všech předmětů za 1. pololetí posledního ročníku splněné povinné školní docházky, uvedených v přihlášce nebo na ověřeném vysvědčení z posledního ročníku. Do průměru se nezapočítává známka z chování a nepovinných předmětů. Průměrný prospěch se zaokrouhluje na dvě des. místa.
1,00- 1,50 50 bodů
1,51- 1,70 45 bodů
1,71- 2,00 40 bodů
2,01- 2,20 35 bodů
2,21- 2,50 30 bodů
2,51- 2,70 25 bodů
2,71- 2,90 20 bodů
2,91- 3,00 15 bodů
3,01- 3,10 10 bodů

 • Stupeň z chování za 1. pololetí posledního ročníku splněné povinné školní docházky 1. stupeň 10 bodů
 • Pořadí přijatých uchazečů určuje součet všech bodů. Všechny výsledky se uvádějí v celých číslech.
 • Při rovnosti bodů bude rozhodovat pořadí žáků na základě stanoveného průměru známek z předmětů: český jazyk a matematika za první pololetí posledního ročníku docházky na ZŠ nebo víceletém gymnáziu.

Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímacího řízení

 • Uchazeči o studium v učebním oboru denní formy vzdělávání podávají přihlášku ředitelce střední školy do 1. 3. 2021 pro první kolo přijímacího řízení.
 • Uchazeči o tento obor písemné přijímací zkoušky nekonají. Ředitelka školy přidělí každému uchazeči registrační číslo, které zašle písemně v dopise „Oznámení o nekonání přijímací zkoušky“ na adresu uchazeče.
 • Termín přijímacího řízení je ve středu 19. května 2021.
 • Ředitelka školy zveřejní pod registračním číslem „Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení“ a „Seznam přijatých uchazečů“ nejdříve 19. května 2021. Zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů nebo nepřijatým uchazečům odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 20. května 2021.
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Ředitelka střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy výsledky
přijímacího řízení:

 • Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a to pod
  registračním číslem
 • Kritéria přijímacího řízení
 • Seznam přijatých uchazečů v prvním kole přijímacího řízení (rozhodnutí o přijetí se již nezasílá poštou) s bodovým ohodnocením.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí poštou

Nahlížení do spisu a možnost odvolání proti nepřijetí

Nahlížení do spisu a možnost odvolání proti nepřijetí

Nahlížení do spisu a možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí

 • Účastníci přijímacího řízení a jejich zákonní zástupci se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a pořadí uchazečů před jejím vydáním dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dne 19. 5. 2021 v době od 12.00 do 15.00 hodin.
 • Účastníci přijímacího řízení a jejich zákonní zástupci mají právo nahlížet do spisu dle ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu v době od 10.00 do 15.30 hodin v kanceláři školy, a to vždy v pracovní dny

Odvolání proti nepřijetí

 • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí o nepřijetí písemně. Pokud si nepřijatý uchazeč rozhodnutí o nepřijetí nevyzvedne u provozovatele poštovních služeb do 5 pracovních dnů, je toto rozhodnutí považováno za doručené.
 • Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele střední školy ke krajskému úřadu. Odvolání nelze zasílat přímo na krajský úřad, musí být vždy podstoupeno řediteli střední školy.

Jak to u nás vypadá?

Spolupracujeme
s těmi nejpovolanějšími

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×