Učební obor

Kuchař - číšník

Naučíme tě k přípravě pokrmů a obsluze, což ti umožní pracovat samostatně v restauracích, závodních jídelnách a jiných zařízeních.

Kód oboru
65-51-H/01
Stupeň vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Délka studia
3 roky
Forma studia
denní studium
Způsob ukončení a certifikace
závěrečná zkouška, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce

Co říkají naši absolventi

Jaké bude mé uplatnění?


„Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař – číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství. Žák se může po absolvování závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do nástavbových studijních oborů pro žáky tříletých učebních oborů, případně po získání maturitní zkoušky pokračovat ve studiu na vysoké škole“

Tereza V.


„Krásný den, jestliže si právě prohlížíte stránky Gymnázia a Střední odborné školy, Rýmařov, děláte moc dobře. Já jsem zde studovala obor " Kuchař - číšník“. Díky tomuto oboru dnes mohu dělat práci, která mě baví. Vaření bylo od dětství mou vášní. V průběhu studia na naší škole jsme si našla cestu i k pečení. Dostala jsem šanci zúčastnit se gastronomické stáže na Slovensku. Tam jsme zjistila, jak to chodí v profesionální kuchyni, neboť mi mistři kuchaři umožnili, abych jim „nahlédla“ pod pokličku. Významně jsem si rozšířila znalosti z praxe. Jestli tě baví práce s lidmi a vaření, je obor Kuchař - číšník přesně pro tebe. “

Co dále potřebuješ vědět?

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2023/2024

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2023/2024

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 5
Přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se nekoná

Termín přijímacího řízení: 2. června 2023

Všeobecná ustanovení

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách, které se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Podmínkou přijetí je prokázání zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle § 60d odst. 2 školského zákona a nařízení vlády č. 211/2010 Sb., pro daný obor vzdělávání. Zdravotní způsobilost je možné stvrdit lékařem přímo na formuláři přihlášky uchazeče (kolonka Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání) nebo doložením formuláře lékaře (např. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání).

Prospěch a chování na ZŠ nebo víceletém gymnáziu

Průměr známek ze všech předmětů za 1. pololetí posledního ročníku splněné povinné školní docházky, uvedených v přihlášce nebo na ověřeném vysvědčení z posledního ročníku. Do průměru známek se nezapočítává známka z chování a nepovinných předmětů. Průměrný prospěch se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

1,00 - 1,50 50 bodů
1,51 - 1,70 45 bodů
1,71 - 2,00 40 bodů
2,01 - 2,20 35 bodů
2,21 - 2,50 30 bodů
2,51 - 2,70 25 bodů
2,71 - 2,90 20 bodů
2,91 - 3,00 15 bodů
3,01 - 3,10 10 bodů

 • Stupeň z chování za 1. pololetí posledního ročníku splněné povinné školní docházky 1. stupeň 10 bodů
 • Pořadí přijatých uchazečů určuje součet všech bodů. Všechny výsledky se uvádějí v celých číslech.

Při rovnosti bodů bude rozhodovat pořadí žáků na základě stanoveného průměru známek z předmětů: český jazyk, cizí jazyk a matematika za první pololetí posledního ročníku docházky na ZŠ nebo víceletém gymnáziu.

Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímacího řízení

 • Uchazeči o studium v učebním oboru denní formy vzdělávání podávají přihlášku ředitelce střední školy do 31. 5. 2023 pro první kolo přijímacího řízení.
 • Uchazeči o tento obor písemné přijímací zkoušky nekonají. Ředitelka školy přidělí každému uchazeči registrační číslo, které zašle písemně v dopise „Oznámení o nekonání přijímací zkoušky“ na adresu uchazeče.
 • Termín přijímacího řízení je v 2. června 2023.
 • Ředitelka školy zveřejní pod registračním číslem „Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení“ a „Seznam přijatých uchazečů“ nejdříve 2. června 2023. Zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů nebo nepřijatým uchazečům odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 2. června 2023.
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. oznámení rozhodnutí.

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Ředitelka střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy www.gymsosrym.cz výsledky přijímacího řízení:

 • „Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení“ a to pod
  registračním číslem
 • Kritéria přijímacího řízení
 • „Seznam přijatých uchazečů“ v prvním kole přijímacího řízení (rozhodnutí o přijetí se již nezasílá poštou) s bodovým ohodnocením.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Nahlížení do spisu a možnost odvolání proti nepřijetí

Nahlížení do spisu a možnost odvolání proti nepřijetí

Nahlížení do spisu a možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí

 •  Účastníci přijímacího řízení a jejich zákonní zástupci se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a pořadí uchazečů před jejím vydáním dle ustanovení §36 odst. 3 správního řádu dne 2. 6. 2023 v době od 8.00 do 11.00 hodin.
 • Účastníci přijímacího řízení a jejich zákonní zástupci mají právo nahlížet do spisu dle ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu v době od 8.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy, a to vždy v pracovní dny.

Odvolání proti nepřijetí

 • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí o nepřijetí písemně. Pokud si nepřijatý uchazeč rozhodnutí o nepřijetí nevyzvedne u provozovatele poštovních služeb do 5 pracovních dnů, je toto rozhodnutí považováno za doručené.
 • Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí a to prostřednictvím ředitele střední školy ke krajskému úřadu. Odvolání nelze zasílat přímo na krajský úřad, musí být vždy podstoupeno řediteli střední školy.

Jak to u nás vypadá?

Spolupracujeme
s těmi nejpovolanějšími

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×