Maturitní obor

Masér sportovní a rekondiční

Naučte se poskytovat masérské služby, tj. provádět vhodný druh masáže v souladu s požadavky klienta a jeho aktuálním zdravotním stavem, obsluhovat přístrojové vybavení provozovny a vhodně používat masážní přípravky.

Kód oboru
69-41-L/02

Co říkají naši absolventi

Co budu po maturitě znát?


„Absolvent oboru je připraven k výkonu masérské praxe v privátních i státních zařízeních. Je schopen samostatně provádět činnost v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů. Vytvářet podmínky pro aktivní životní styl. Je schopen poskytovat profesionální masérské a trenérské služby ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a wellness centrech a v lázeňských zařízeních jak ručně, tak i za pomocí různých masážních pomůcek, přístrojů a zařízení. Dále může své dovednosti uplatnit ve sféře rehabilitačních a sociálních služeb, včetně domovů pro seniory. Je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá práci na počítači. Má možnost navazujícího vysokoškolského studia v oborech fyzioterapie, ergoterapie, wellness specialista, výživový poradce a dalších.“

Jaké bude mé uplatnění?


„Po ukončení vzdělávání a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent oboru připraven k výkonu masérské praxe privátně i ve státních zařízeních. Je schopen samostatně provádět činnost v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů. Absolvent je schopen poskytovat profesionální masérské služby ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a v lázeňských zařízeních, dále může své dovednosti uplatnit ve sféře sociálních služeb, včetně domovů pro seniory a jako osobní trenér. Absolvent oboru je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače včetně práce s internetem. Absolventi jsou v průběhu vzdělávání vedeni k přesnosti, k slušnému chování, k dodržování právních norem a etiky. “

Co dále potřebuješ vědět?

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2023/2024

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2023/2024

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 3

Přijímací zkoušky: písemná přijímací zkouška se nekoná, pokud uchazeč předloží Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou. 

Termíny přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří nekonali Jednotnou přijímací zkoušku je 2. 6. 2023 ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

Všeobecná ustanovení

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách, které se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Podmínkou přijetí je prokázání zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle § 60d odst. 2 školského zákona a nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,  pro daný obor vzdělávání. Zdravotní způsobilost je možné stvrdit lékařem přímo na formuláři přihlášky uchazeče (kolonka Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání) nebo doložením formuláře lékaře (např. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání).


Ředitelka školy hodnotí výsledky přijímacího řízení podle:
a) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání na ZŠ (max. 60 bodů)
Průměr známek ze všech předmětů za první pololetí 9. ročníku na ZŠ. Do průměru známek se nezapočítává známka z chování a nepovinných předmětů. Průměrný prospěch se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

60 bodů ...... průměrný prospěch 1,00
55 bodů ................................. do 1,15
50 bodů.................................. do 1,25
45 bodů.................................. do 1,35
40 bodů.................................. do 1,45
35 bodů.................................. do 1,55
30 bodů.................................. do 1,65
25 bodů.................................. do 1,75

b) výsledek hodnocení jednotné přijímací zkoušky (max. 100 bodů)

 • Výsledek testu z českého jazyka, maximální bodový zisk je 50 bodů.

 • Výsledek testu z matematiky, maximální bodový zisk je 50 bodů.

 • U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doložil k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky.

 • Podíl hodnocení jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem je 62,5 %.

 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách dle §20 odst. 4 školského zákona promíjí na základě žádosti přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Ředitel školy pak ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání vytvoří pořadí těchto uchazečů na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek z testu Českého jazyka a literatury.

 • Ředitel školy vytvoří redukované pořadí všech uchazečů dle kritéria a) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání na ZŠ a na základě hodnocení zpřístupněného Cermatem, který zašle lepší výsledek bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů. Uchazeče, který nekonal zkoušku z Českého jazyka a literatury, zařadí do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií na shodné místo s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

 

Pořadí uchazečů:

 • Pořadí přijatých uchazečů určuje celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení (max. 160). Všechny výsledky se uvádějí v celých číslech.
 • Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení u přijímacích zkoušek.
 • Při rovnosti bodů bude rozhodovat vyšší úspěšnost v jednom z jednotných testů – matematika a její aplikace.

Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímacího řízení

 • Uchazeči o studium v denní formě vzdělávání podávají přihlášku ředitelce střední školy do 31. května 2023 pro první kolo přijímacího řízení.
 • Ředitelka školy přidělí každému uchazeči registrační číslo, které zašle písemně v „Pozvánce jednotné přijímací zkoušce“ na adresu uchazeče.
 • Ředitelka školy zveřejní pod registračním číslem „Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení“ a „Seznam přijatých uchazečů“ nejdříve 2. června 2023. Zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů nebo nepřijatým uchazečům odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 2. června 2023.
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. oznámení rozhodnutí.

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Ředitelka střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy www.gymsosrym.cz výsledky přijímacího řízení:

 • „Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení“ a to pod
  registračním číslem
 • Kritéria přijímacího řízení
 • „Seznam přijatých uchazečů“ v přijímacím řízení (rozhodnutí o přijetí se již nezasílá poštou) s bodovým ohodnocením.
 • Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Nahlížení do spisu a možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí

Nahlížení do spisu a možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí

 • Účastníci přijímacího řízení a jejich zákonní zástupci se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a pořadí uchazečů před jejím vydáním dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dne 2. 6. 2023 v době od 13.00 do 15.00 hodin.
 • Účastníci přijímacího řízení a jejich zákonní zástupci mají právo nahlížet do spisu dle ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu. Nahlížení do spisu je možné v době od 7.00 do  15.00 hodin v kanceláři školy, a to vždy v pracovní dny.

Odvolání proti nepřijetí

 • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí o nepřijetí písemně.
 • Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí a to prostřednictvím ředitele střední školy ke krajskému úřadu. Odvolání nelze zasílat přímo na krajský úřad, musí být vždy podstoupeno řediteli střední školy.

Jak to u nás vypadá?

Spolupracujeme
s těmi nejpovolanějšími

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×